Home » Obchod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodem

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a další související právní vztahy, vzniklé v souvislosti s učiněním objednávky, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu při využívání webové stránky prodávajícího. Ta je umístěna na adrese http://romankreuziger.com/obchod/. Nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Tato ustanovení, odchylná od obchodních podmínek, je možné sjednat v kupní smlouvě, kde mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky, zde v českém jazyce, může prodávající měnit či doplňovat, zároveň si vyhrazuje právo na změny cen, které jsou zde uváděny s DPH a bez DPH . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, kde může samostatně objednávat zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a podle potřeby je aktualizovat. Tyto údaje v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za aktuální a správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo emailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy vyplývající (včetně obchodních podmínek).

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícímu k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Tyto jsou uvedeny v konečné ceně. Nabídka prodeje zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné zde, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednávka

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Zde jsou obsaženy zejména informace:
– o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)
– o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
– o nákladech spojených s dodáním zboží

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce .
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho adresu elektronické pošty.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Takto vzniklé náklady (internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v při osobním předání od prodávajícího
– v hotovosti na adrese smluvní provozovny : Mirasport, Budějovická 2892, 390 02 TÁBOR město, email: mirasport@mirasport.cz
– v hotovosti na adrese smluvní provozovny : Miramóda, Palackého 355, 390 01 TÁBOR , email: info@miramoda.cz
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
–  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
– po tel. domluvě zvoleným alternativním způsobem
– přes platební bránu PayPal

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v tomto případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
Nejedná-li se o případ uvedený shora či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží , a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle uvedených obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Náhrada škody = možnost obchodníka ponížit cenu vráceného zboží o částku odpovídající jeho poničení nebo opotřebení

Kupní cena = cena, kterou zákazník za zboží skutečně zaplatil

Obchodní podmínky = dokument, který upravuje vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Odpovědnost za vady a záruční doba

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Tj., že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době .
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Dále bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zavazuje se, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující:
– souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
– souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
– bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
– potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
– souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Na závěr

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Sídlo:
Tomáš Hrubý, Bukurešťská 2793, Tábor, 39005
IČ: 72183194

Adresa skladu:
Tomáš Hrubý, U Waltrovky 183, Jinonice – Praha 5, 15500

Adresa elektronické pošty :
info@romankreuziger.com

Telefon:
777814411 – Tomáš Hrubý (v případě nedostupnosti neváhejte zaslat SMS, ozvu se zpět)